Prednáška o odpadoch - 14. 11. 2019

V rámci projektu Zelená škola prebehla na našej škole 14. 11. 2019 prednáška p. Pataya na tému "Odpady".
Prebrali sme zloženie odpadov (priemyselné odpady, bioodpad, plasty, papier, ...), možnosti nakladania s odpadmi (čierne a riadené skládky, spaľovanie, recyklácia, znovupoužívanie, obmedzovanie, ...), výhody a nevýhody jednotlivých spôsobov. Diskutovali sme aj o praktických spôsoboch ako riešiť tento problém.
Celkovo sa prednášky po vyučovaní zúčastnilo 13 gymnazistov.

 

Additional information