Prístup k informáciám

.

Gymnázium Michala Miloslava Hodžu

Hodžova 13, 031 36 Liptovský Mikuláš

Vnútorná smernica na zabezpečenie aplikácie zákona NR SR číslo 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe informáciám.

Článok 1

1) Pracoviskom poskytujúcim informácie na základe žiadosti o sprístupnenie informácie podľa zákona NR SR číslo 211/2000 Z. z. je riaditeľstvo Gymnázia M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši.

Článok 2

1) Za hromadný prístup k informáciám sa považuje zverejnenie informácií prostredníctvom internetovej stránky a oznámenia na vývesnej tabuli v budove Gymnázia M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši.

2) Žiadosť o informáciu možno podať:

a) písomne,
b) ústne,
c) faxom,
d) elektronickou poštou,
e) iným technicky vykonateľným spôsobom.

3) Zo žiadosti o informáciu musí byť zjavné:

a) komu je určená,
b) kto ju podáva,
c) ktorých informácii sa týka,
d) aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.

4) Žiadosť o informáciu sa podáva:

a)poštou na adrese
Gymnázium Michala Miloslava Hodžu
Hodžova 13
031 36 Liptovský Mikuláš,

b)faxom na telefónnom čísle
0849/5514266

c)elektronickou poštou na e-mailovej adrese
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

d)ústne
v úradných hodinách na sekretariáte školy.

Článok 3

1) Sekretariát školy vedie centrálnu evidenciu všetkých podaných žiadostí na Gymnáziu M. M. Hodžu v Lipt. Mikuláši.

2) Evidencia obsahuje :

a) poradové číslo žiadosti v evidencii (evidenčné číslo),
b) dátum podania žiadosti,
c) obsah a spôsob podania,
d) spôsob a dátum vybavenia žiadosti,
e) opravný prostriedok,
f) číslo spisu.

3) Podané žiadosti1 sa evidujú v centrálnom podacom denníku Gymnázia M. M. Hodžu v Lipt. Mikuláši. [čl. 3, bod 7)

4) Spis sa po vybavení ukladá na seretariáte so samostatným podacím číslom (bod č.3).

5) Ak ide o ústnu žiadosť, prijímateľ ju postúpi na formulári o prijatí ústnej žiadosti a zabezpečí jej zaevidovanie v príslušnom denníku.

6) Ak bola žiadosť ústne podaná, zaznamená sa na formulári o prijatí ústnej žiadosti a zabezpečí sa jej zaevidovanie v centrálnej evidencii žiadostí o informáciu.

9) Spis vybavenej žiadosti spolu s obsahom spisu sa ukladá do registratúry Gymnázia M. M. Hodžu v Lipt. Mikuláši.

10) Na tvorbu záznamu, používanie úradných pečiatok, podpisovanie, rozmnožovanie a odosielanie záznamov, ako aj využívanie, vyraďovanie spisov sa vzťahujú príslušné ustanovenia spisového poriadku Gymnázia M. M. Hodžu v Lipt. Mikuláši.

11) Na žiadosť o poskytnutie informácie podanej a vybavenej telefonicky sa nevyplňuje formulár o prijatí žiadosti a neeviduje sa v evidencii.

Článok 4

1) V prípade, že žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, riaditeľstvo Gymnázia M. M. Hodžu bezodkladne vyzve žiadateľa, aby neúplnú žiadosť doplnil2. Lehota na doplnenie nesmie byť kratšia ako 7 dní3.

2) Ak po jej uplynutí žiadateľ náležitosti nedoplní, vec sa odloží bez vydania rozhodnutia. Vec sa odloží aj v tom prípade, ak žiadateľ nezaplatí požadovanú úhradu nákladov za sprístupnenie informácie.

3) Ak žiadateľ po určenej lehote odstráni nedostatky žiadosti alebo zaplatí úhradu nákladov, informácia sa mu poskytne.

4) Riaditeľstvo Gymnázia M. M. Hodžu v Lipt. Mikuláši vybaví žiadosť bezodkladne do 10 dní od dňa podania žiadosti. Zo závažných dôvodov uvedených v § 17 ods. 2 môže vybaviť žiadosť do 20 dní od dňa podania žiadosti. Nevybavenie žiadosti v lehote 10 dní oznámi žiadateľovi.

5) Ak riaditeľstvo Gymnázia M. M. Hodžu v Lipt. Mikuláši nedisponuje požadovanými informáciami, odstúpi žiadosť do 5 dní od jej podania príslušnej povinnej osobe, ak je mu známa4. Ak táto osoba nie je známa, vydá do 10 dní od podania žiadosti rozhodnutie o jej odmietnutí.

6) Odstúpenie žiadosti riaditeľstvo Gymnázia M. M. Hodžu v Lipt. Mikuláši bezodkladne oznámi žiadateľovi.

7) Dátumom podania žiadosti sa rozumie deň, kedy bola doručená, prípadne ústne oznámená.

Článok 5

1) Úhradu za náklady spojené s vydaním požadovanej informácie určí riaditeľstvo Gymnázia M. M. Hodžu v Lipt. Mikuláši podľa sadzobníka a žiadateľovi oznámi sumu a spôsob jej zaplatenia.

2) Úhrada sa vyžiada v hotovosti alebo zaslaním poštovej poukážky, prípadne prevodným príkazom na príjmový účet Gymnázia M. M. Hodžu v Lipt. Mikuláši. Prijatie úhrady v hotovosti sa vykoná do pokladne riaditeľstva Gymnázia M. M. Hodžu v Lipt. Mikuláši výlučne v úradných hodinách5.

3) Informácia sa žiadateľovi poskytne, alebo odošle až po predložení dokladu o zaplatení predpísanej sumy.

Článok 6

1) Zamestnanec poskytujúci informáciu je povinný dbať o to, aby neposkytol informácie ku ktorým je prístup obmedzený6. V prípade, že zamestnanec poskytuje informáciu obsahujúcu takéto údaje, je povinný zamedziť viditeľnosť týchto údajov.

2) Žiadosti o poskytnutie informácií, ktoré môžu byť žiadateľovi odmietnuté, posúdi Komisia pre žiadosti o sprístupnenie informácií (ďalej len komisia).

3) Predsedom komisie je pedagogický zástupca riaditeľa Gymnázia M. M. Hodžu v Lipt. Mikuláši a členovia sú technicko-ekonomický zástupca riaditeľa Gymnázia M. M. Hodžu v Lipt. Mikuláši, vedúca oddelenia Štátnej jazykovej školy pri Gymnáziu M. M. Hodžu v Lipt. Mikuláši a vedúca školskej jedálne pri Gymnáziu M. M. Hodžu v Lipt. Mikuláši. Komisia si môže na rokovanie prizvať podľa potreby zamestnancov ktorejkoľvek organizačnej zložky.

4) Na návrh komisie rozhodne o sprístupnení informácie riaditeľ Gymnázia M. M. Hodžu v Lipt. Mikuláši.

Článok 7

1) Ak žiadateľ podá odvolanie proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti, riaditeľstvo Gymnázia M. M. Hodžu v Lipt. Mikuláši odstúpi celý spis odboru školstva, mládeže a telesnej kultúry Krajského úradu v Žiline7.

Článok 8

1) Register a zoznamy pri ktorých zákon nevylučuje verejnú prístupnosť, sa môžu zverejniť na prístupnej internetovej stránke.

2) Za verejne prístupný sa považuje každý register a zoznam, ktorý poskytuje informácie organizácii práva alebo povinností ustanovených zákonom, ak to príslušný zákon nevylučuje8. Zverejnenie osobných údajov nachádzajúcich sa v takýchto registroch a zoznamoch nie je porušením ochrany osobných údajov.

Článok 9

1) Vedomé sprístupnenie nepravdivej alebo neúplnej informácie, porušenie povinnosti ustanovenej zákonom o slobode informácií, alebo vydanie rozhodnutia, príkazu alebo opatrenia, ktoré zapríčiní porušenie práva na sprístupnenie informácie, je priestupkom, za ktorý je možné uložiť pokutu do 50.000,-Sk9.

Článok 10

Táto vnútorná smernica nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2001.

 

PaedDr. Jaroslav Kubinec riaditeľ školy

 Poznámky :

1 Zákon NR SR č.211/2000, § 14 ods.1

2 Zákon NR SR č.211/2000, § 14 ods.3

3 Zákon NR SR č.211/2000, Ş 14 ods.2

4 Zákon NR SR č.211/2000, § 15 ods.1,2

5 Zákon NR SR č.211/2000, § 21 ods.1-4

6 Zákon NR SR č.211/2000, § 8 -12

7 § 57 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní

8 Za verejne prístupný nemožno považovať zoznam žiadateľov o štátne občianstvo, pretože zákon nezakotvuje právo žiadateľa na udelenie štátneho občianstva

9 § 42a zákona NR SR č. 372I1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č.211/2000 Z.zAdditional information