Hodnoty školy

Hodnoty školy

Veríme, že základom kultúry našej školy je:

 

sloboda človeka

Len slobodný človek môže konať zodpovedne; sloboda jednotlivca končí tam, kde začína sloboda druhého.
Sloboda, demokracia a dôstojnosť každého človeka a rešpektovanie dohodnutých pravidiel sú predpokladom pre úspech našej školy.
Sloboda je záväzok.

empatia a úcta k druhým

Len človek, ktorý si váži iných, môže si vážiť sám seba.
Rešpektujeme vzájomné práva a chápeme problémy ostatných ľudí našej školy.
Netolerujeme cynizmus a výsmech.

rešpektovanie pravidiel

Dodržiavanie dohodnutých pravidiel je znakom vyspelej kultúry školy.
Rešpektovanie dohodnutých pravidiel je predpokladom pre úspech našej školy.
Naše pravidlá vychádzajú z týchto hodnôt a ak niečo neupravujú pravidlá, riadime sa hodnotami.

spolupráca

Spolupráca ľudí vedie k dosiahnutiu spoločného cieľa.
Tímová práca a vzájomná komunikácia sú predpokladom úspešnosti našej školy.
Ctíme si a podporujeme silné individuality, no odsudzujeme egoizmus.

úcta k úspešným a radosť z úspechu

Každý človek je jedinečná bytosť schopná pozitívneho vývoja a môže byť v niečom lepší ako iní.
V našej škole každý žiak môže zažiť pocit úspechu.
Závisť k nám nepatrí. Aj drobný úspech je úspech.

sebapoznávanie

Schopnosť sebareflexie (sebahodnotenia) umožňuje ďalší rozvoj každého z nás, uvedomenie si  chyby môže byť krokom vpred.
Sebarealizácia a uvedomenie samého seba, rozvíjanie vlastného nadania zo strany žiaka je úlohou našej školy.
Najväčším nebezpečím pre človeka je presvedčenie o svojej neomylnosti.

 

Vízia našej školy:
V tejto škole študovalo a ešte vyštuduje množstvo úspešných a dobrých ľudí, vážených a ctených Slovákov a Európanov, ktorí jej vyslovujú vďačnosť za to, akí sú. Chceme, aby cesta k úspechu našich absolventov bola radostná, tvorivá, slobodná a zodpovedná.

Additional information