Rada školy

Štatút Rady školy

 

ŠTATÚT RADY ŠKOLY

PRI GYMNÁZIU M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši

 

V súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, sa vydáva tento štatút rady školy.

 

Čl. 1

Základné ustanovenie

(1) Rada školy sa zriaďuje pri Gymnáziu Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši.

(2) Sídlo rady školy je: ul. M.M. Hodžu 860/9, 03101 Liptovský Mikuláš

 

Čl. 2

Pôsobnosť a poslanie rady školy

(1) Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, s pôsobnosťou v rámci školy alebo školského zariadenia, pri ktorej je zriadená.

(2) Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

 

 

 

Čl. 3

Činnosť rady školy

(1) Rada školy sa vyjadruje ku závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, a to :

a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,

b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy,

c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu zriaďovateľa na odvolanie riaditeľa školy, návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,

d) vyjadruje sa ku skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 7 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä:

1. k návrhu na počty prijímaných žiakov,

2. k návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a ich zameraní,

3. k návrhu školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,

4. k návrhu rozpočtu,

5. k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,

6. k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy,

7. k správe o výsledkoch hospodárenia školy,

8. ku koncepčnému zámeru rozvoja školy, rozpracovaného najmenej na dva roky a každoročne vyhodnocovaného,

9. k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,

10. k návrhu na zrušenie školy, spájanie alebo združovanie s inými školami.

 

(2) Rada školy na svojom ustanovujúcom zasadnutí môže navrhnúť kandidátov zo zvolených zástupcov rodičov do príslušnej územnej školskej rady.

(3) Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy:

a) posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a tajným hlasovaním určí víťaza výberového konania, na platné uznesenie vo veci vymenovania alebo odvolania riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov,

b) odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy, zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy, podpísaný predsedom rady školy.

 

 

Čl. 4

Zloženie rady školy

(1) Rada školy má 11 členov.

(2) Členmi rady školy sú:

a) dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,

b) jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov,

c) traja zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia,

d) jeden zvolený zástupca žiakov,

e) štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

(3) Na účely výberového konania na vymenovanie riaditeľa školy sú členmi rady školy okrem členov uvedených v bode (2) tohto článku aj:
a) jeden delegovaný zástupca krajského školského úradu,
b) jeden delegovaný zástupca Štátnej školskej inšpekcie,
c) jeden delegovaný zástupca samosprávneho kraja.

 

(4) Členom rady školy môže byť i delegovaný zástupca právnickej osoby, alebo fyzickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní s tým, že toto členstvo v orgáne školskej samosprávy je čestné a bez hlasovacieho práva. Návrh delegovaného zástupcu zasiela dotknutá právnická alebo fyzická osoba riaditeľovi školy, ktorý ich bezodkladne zašle zriaďovateľovi, ktorý rozhoduje o výbere z navrhnutých kandidátov na čestné členstvo a ich menovaní.

 


Čl. 5

Spôsob voľby členov rady školy

(1) Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.

(2) Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy.

(3) Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu.

(4) Voľba zástupcu žiakov do rady školy rešpektuje štatút žiackej rady a členom rady školy sa stáva jej predseda.

(5) Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady školy môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

(6) Spôsob voľby členov rady školy sa vykonáva podľa vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

(7) Členstvo v rade školy zaniká:

a) uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy,

b) vzdaním sa členstva,

c) ak člen rady školy sa stane riaditeľom školy, alebo jeho zástupcom, starostom obce alebo primátorom mesta,

d) ak zástupca pedagogických alebo nepedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancom školy,

e) ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,

f)  ak zvolený zástupca žiakov prestane byť žiakom školy,

g) odvolaním zvoleného člena podľa § 25 ods. 6 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

h) odvolaním člena, ktorý je zástupcom samosprávneho kraja, ktorý bol do rady školy delegovaný,

i) obmedzením, alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,

j) smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

(8) Funkcia člena rady školy je čestná a jej výkon je nezastupiteľný.

 

 

Čl. 6

Doplnenie členov rady pred ukončením funkčného obdobia

(1) V prípade zániku členstva v rade školy pred uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy je predseda rady školy povinný do 30 dní iniciovať doplnenie členov do rady školy a v súčinnosti s riaditeľom školy a zriaďovateľom písomne dohodne so zástupcami príslušnej zložky voliteľov termín, dokedy má zložka voliteľov delegovať alebo zvoliť nových zástupcov za člena rady školy.

(2) V prípade, že v dohodnutej lehote podľa bodu (1) tohto článku nedôjde k novej voľbe na doplnenie chýbajúcich členov do rady školy, predseda rady školy doplní (kooptuje) chýbajúcich zástupcov do rady školy tak, že na ich miesto nastúpi náhradný člen, ktorým je ten, ktorý sa pri voľbe členov pri vytváraní rady školy umiestnil na najvyššom mieste v poradí nezvolených kandidátov.

(3) Doplnenie člena rady školy podľa tohto článku je vždy len do doby funkčného obdobia rady školy s tým, že mandát tohto člena skončí v termíne skončenia funkčného obdobia rady školy ako celku.

 

Čl. 7

Pravidlá rokovania rady školy

(1) Rada školy na svojom ustanovujúcom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu rady školy a podpredsedu rady školy.

(2) Predsedu rady školy a podpredsedu rady školy volia členovia rady školy, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov rady školy.

(3) Predsedu rady školy rada školy odvolá, ak:

a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

b) o to sám požiada alebo sa vzdá funkcie.

 

(4) Predsedu rady školy môže rada školy odvolať, ak:

a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,

b) koná v rozpore s ustanoveniami zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo štatútom rady školy,

c) ak si neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tohto štatútu.

 

(5) Rada školy je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov a na platnosť uznesenia je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných jej členov s výnimkou podľa bodu 7 tohto článku.

(6) Každý člen rady školy má jeden hlas.

(7) Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa školy vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.

(8) Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Termíny zasadnutí rady školy pre príslušný školský rok si rada školy dohodne najneskôr do 15. septembra kalendárneho roka. Pozvánky na zasadnutia rady školy zabezpečuje predseda rady školy a zasiela ich v elektronickej verzii (ak to nie je možné tak poštou) všetkým členom rady školy, najneskôr 10 dní pred zasadnutím orgánu školskej samosprávy.

(9) Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr v deň skončenia funkčného obdobia rady školy.

(10) Zasadnutie orgánu školskej samosprávy je verejné, ak orgán školskej samosprávy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.

(11) Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonať formou dodatku na zasadnutí rady školy, na odsúhlasenie ktorého je potrebný dvojtretinový počet hlasov všetkých členov rady školy.

(12) O priebehu každého zasadnutia rady školy sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje menný zoznam prítomných členov rady školy a prizvaných hostí, program zasadnutia, prijaté závery a uznesenia. Pokiaľ sa o niektorom bode hlasovalo, musí to byť v zápisnici zachytené spolu s výsledkami hlasovania. Zápisnica musí byť očíslovaná vzostupne podľa poradia zasadnutia v nasledovnom tvare – poradové číslo/kalendárny rok a podpísaná predsedom rady školy. Prílohou zápisnice sú prerokované materiály, prezenčné listiny a pod. Zápisnicu zo zasadnutia rady školy vyhotovuje jej tajomník alebo predsedom poverený iný člen a do troch pracovných dní po zasadnutí rady školy ju zasiela:

  • v elektronickej podobe všetkým členom rady školy,

  • v tlačenej podobe spolu s prezenčnou listinou zriaďovateľovi školy na adresu: Žilinský samosprávny kraj, Odbor školstva a športu, Ul. Komenského 48, 01109 Žilina.

 

(13) Obsah zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia rady školy musí byť v súlade s § 5 ods. 4 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

(14) Rada školy môže v prípade potreby prizývať na svoje zasadnutia (alebo ich časti) aj ďalšie osoby, a to najmä riaditeľa školy a jeho zástupcu, ďalších zamestnancov školy alebo školského zariadenia, rodičov žiakov, žiakov, ako aj ďalšie osoby, ktorých sa prerokúvaná problematika dotýka. Prizvané osoby nemajú právo hlasovať.

(15) V naliehavých prípadoch alebo v časovej tiesni, s výnimkou výberového konania na vymenovanie riaditeľa školy/ školského zariadenia, môžu členovia rady školy/ školského zariadenia prijímať rozhodnutia (stanoviská) „per rollam“. V tomto prípade predseda rady školy/ školského zariadenia predloží (faxom alebo e – mailom) návrh rozhodnutia (stanoviska) rady školy/ školského zariadenia a v prípade potreby aj iné relevantné doklady všetkým členom rady školy/ školského zariadenia na vyjadrenie sa k predloženému návrhu v stanovenej lehote. Ak sa člen v stanovenej lehote nevyjadrí, platí, že sa nezúčastnil rozhodovania a nepovažuje sa za prítomného. Pre uznášaniaschopnosť takéhoto rozhodovania sa vyžaduje, aby sa rozhodovania (hlasovania) zúčastnili najmenej 2/3 všetkých členov rady školy/ školského zariadenia a pre platnosť rozhodnutia (stanoviska) musí vyjadriť súhlas nadpolovičná väčšina zúčastnených na hlasovaní.

Hlasovanie sa uskutoční faxom alebo e - mailovou poštou tak, že na vyhotovenom písomnom návrhu rozhodnutia (stanoviska) bude uvedený:

 

  1. predmet, o ktorom sa rozhoduje/ hlasuje,

  2. dátum, dokedy má člen rady školy/ školského zariadenia vyjadriť svoje rozhodnutie/ hlasovanie; predmet rozhodnutia (stanoviska) doplní hlasujúci člen rady školy/ školského zariadenia výsledkom hlasovania jasne označenom buď: „za“, alebo „proti“, alebo „zdržal sa“ hlasovania.

 

O prijatí alebo neprijatí návrhu rozhodnutia (stanoviska) bude každý člen rady školy/ školského zariadenia následne oboznámený.

 

 

 

 


Čl. 8

Práva a povinnosti člena rady školy

(1) Člen má právo:

a) voliť a byť volený za predsedu rady školy alebo podpredsedu rady školy,

b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy a podpredsedu rady školy,

c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,

d) hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,

e) predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety, prípadne materiály.

 

(2) Člen rady školy je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu.

(3) Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(4) Členovia rady školy za svoju činnosť zodpovedajú zložkám voliteľov, ktoré ich do rady školy zvolili alebo delegovali. Ako celok rada školy zodpovedá najmä plénu zamestnancov školy a rodičov žiakov školy. Členovia rady školy pravidelne informujú o činnosti rady školy zástupcov tejto zložky, ktorú v rade zastupujú a získavajú od nich podnety pre prácu v rade školy.

(5) Ak člen rady školy neplní povinnosti podľa tohto štatútu, predseda rady školy môže navrhnúť riaditeľovi školy, aby bol odvolaný postupom podľa vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

 

Čl. 9

Povinnosti predsedu rady školy

(1) Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom alebo týmto štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

(2) Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

(3) Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadnutí návrh štatútu rady školy a plán zasadnutí rady školy na schválenie.

(4) Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy podľa potreby a najmenej dvakrát ročne podľa plánu zasadnutí.

(5) Predseda rady školy zvolá radu školy vždy, ak o to požiada najmenej tretina členov rady školy, riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy, a to do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti. Ak tak neurobí, radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda rady školy.

(6) Uznesenie rady školy alebo tento štatút môžu obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene; toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.

(7) Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca kalendárneho roka.

(8) Výročná správa obsahuje:

a) prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku, s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školy,

b) ročnú účtovnú uzávierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,

c) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,

d) zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu kalendárneho roka,

e) ďalšie údaje určené radou školy.

 

(9) Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy.

(10) Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí rady školy na príslušný kalendárny rok.

(11) Predseda rady školy je povinný predložiť zriaďovateľovi školy najneskôr do dvoch mesiacov od vyhlásenia výberového konania návrh na vymenovanie riaditeľa školy, na základe výsledkov uskutočneného výberového konania.

(12) Predseda rady školy je povinný v lehote do 3 dní od skončenia ustanovujúceho zasadnutia rady školy zaslať zriaďovateľovi školy zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia rady školy.

(13) Predseda rady školy je povinný zabezpečiť v súčinnosti s riaditeľom školy archiváciu všetkých dokumentov týkajúcich sa činnosti rady školy.

 

Čl. 10
Vzťah rady k orgánom miestnej štátnej správy

(1) Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí rady školy na príslušný kalendárny rok.

(2) Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadaní je povinný predložiť rade školy príslušné materiály, a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve. Na žiadosť rady školy je riaditeľ školy povinný podať informáciu či vysvetlenie osobne priamo na zasadnutí rady školy.

(3) Návrh na vymenovanie riaditeľa školy podáva rada školy na základe výberového konania zriaďovateľovi školy najneskôr do dvoch mesiacov od vyhlásenia výberového konania.

 

Čl. 11

Finančné zabezpečenie rady školy

(1) Rada školy zabezpečuje svoju činnosť v súlade s § 10 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

(2) Rada školy nemá vlastný majetok.

 

 

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní rady školy dňa 17. 5. 2012 a od tohto dňa nadobúda účinnosť.


V Liptovskom Mikuláši, dňa 17.5. 2012

 

 

 

PaedDr. Vlasta Šiarniková

predseda rady školy

 

Ustanovujúce zasadnutie rady školy

17. mája 2012 sa konalo ustanovujúce zasadnutie rady školy. Za predsedníčku rady školy bola zvolená pani Šiarniková, za podpredsedu pán Baráth a za tajomníčku pani Dobríková.

Rada školy bude pracovať v zložení:
Zástupcovia rodičov žiakov: Július Baráth, Renáta Máliková, a Vlastimil Škandera,
Zástupcovia pedagogických zamestnancov: Ján Kalinay, Vlasta Šiarniková
Zástupca nepedagogických zamestnancov: Jela Dobríková
Zástupca žiakov: Lea Barobinová
Zástupcovia zriaďovateľa: Mária Benedeková, Ivan Mokrý, Ján Blcháč aJozef Repaský.

Voľby zástupcov rodičov do rady školy

Vážení rodičia,

rade školy pri Gymnáziu M. M. Hodžu sa skončilo zákonom stanovené funkčné obdobie. Tvorí sa nová rada školy a preto je potrebné zvoliť zástupcov rodičov do tohto orgánu.

Postup ustanovania rady školy určuje zákon 596/2003 Z.z. a vyhláška 291/2004 Z.z. vyberám z nich relevantné ustanovenia:

§25 zákona 596/2003 Z.z.

ods. (6) Členmi rady školy alebo školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je samosprávny kraj

alebo krajský školský úrad, sú dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov a jeden

zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, traja zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú

zamestnancami školy alebo školského zariadenia, a štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

Členom rady školy pri strednej škole je aj zvolený zástupca ţiakov príslušnej školy.

§ 1 vyhlášky 291/2004 Z.z.

ods. (5) Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia zvyčajným spôsobom zvolá pedagogických zamestnancov, osobitne nepedagogických zamestnancov a v spolupráci so zástupcami rodičov zvolá rodičov žiakov školy alebo školského zariadenia (ďalej len „volič“); takisto vyzve žiacku školskú radu príslušnej strednej školy na uskutočnenie voľby zástupcu žiakov do rady školy.

ods. (6) Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

ods. (7) Kandidáta na voleného člena rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním. Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je označený určený alebo nižší počet kandidátov ustanovený pre túto skupinu voličov v rade školy.

§3 vyhlášky 291/2004 Z.z.

ods. (1) V stredných školách a v špeciálnych stredných školách, ktorých zriaďovateľom je samosprávny kraj alebo krajský školský úrad, sa ustanovuje rada školy ktorá má najviac 11 členov. Tvoria ju:

pís. c) traja zástupcovia rodičov žiakov zvolení vo voľbách rodičmi žiakov školy alebo školského zariadenia,

Po dohode s pani predsedníčkou rady rodičov Vám predkladám tento postup.

Na základe odporúčaní triednych učiteľov a niektorých rodičov súhlasili s kandidatúrou do rady školy :

pani Dana Droppová – kvarta

pani Dana Kronfráterová – kvarta

pán Vlastimil Škandera – I.A

pán Tibor Sabaka – I.B

pani Renáta Máliková – I.C

pán Július Baráth – I.D

Do pondelka 30. mája 2012 prijímam na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. ďalšie návrhy na kandidátov na volených zástupcov rodičov do rady školy. Okrem mena, priezviska navrhovaného kandidáta a triedy kde má navrhnutý dieťa, bude priložená formulácia ” navrhovaný moju nomináciu prijal a súhlas je možné overiť na telefónnom čísle xxxxxxxx” . Len takúto nomináciu je možné akceptovať.

Na pondelok 7. mája 2012 o 16.00 hod elektronickou poštou zvolám stretnutie rodičov všetkých žiakov školy do jedálne školy, kde bude jediný bod programu ” voľba zástupcov rodičov v rade školy “. Ak o 16.10 nebude podľa prezenčných listín nadpolovičná väčšina rodičov (254 rodičov), vyhlásim na ten istý deň o 16.15 hod. opakovanú voľbu, kde na zvolenie zástupcov rodičov do rady školy bude potrebná nadpolovičná väčšina prítomných rodičov.

Z predkladaných kandidátov sa v tajnej voľbe budú voliť traja zástupcovia rodičov v rade školy a najviac traja náhradníci. Na základe výsledkov tajných volieb sa spraví poradovník, z ktorého kandidáti s počtom hlasov prevyšujúcich polovicu prítomných rodičov sa stanú členmi rady školy. Ak by takýmto postupom neboli zvolení traja zástupcovia, bude sa hlasovať aklamačne o kandidátoch v poradí podľa počtu hlasov z tajného hlasovania. Keď budú zvolení traja členovia rady školy, budú sa voliť v poradí aklamačne traja náhradníci. Náhradník nastúpi na miesto člena rady školy bez ďalších volieb, ak tento člen prestane počas funkčného obdobia rady školy vykonávať svoju funkciu. ( odsťahuje sa, jeho dieťa prestane byť žiakom školy, … )

S pozdravom

Jozef Škorupa

Ustanovenie Rady školy pri Gymnáziu M. M. Hodžu

Vzhľadom na skutočnosť, že 23. mája skončí funkčné obdobie Rady školy pri  Gymnáziu M. M. Hodžu, riaditeľ školy v spolupráci so zriaďovateľom v súlade s §25 ods. 1 zákona 596/2003 Z.z. a §1 ods. 2 vyhlášky 291/2004 Z.z.  zabezpečuje voľby členov rady školy a zvolanie ustanovujúceho zasadnutia do 17.5.2012.

Additional information