Jazyková škola

Jazyková škola v Liptovskom Mikuláši, ako organizačná zložka Gymnázia Michala Miloslava Hodžu od roku 1986 poskytuje poskytuje záujemcom možnosť naučiť sa ovládať viaceré svetové jazyky, predovšetkým anglický, nemecký a francúzsky jazyk, ale v súčasnosti aj taliansky, španielsky a ruský jazyk.
Pre svojich záujemcov otvára každoročne v popoludňajších hodinách kurzy pre dospelých, študentov a žiakov základných škôl. Počas štúdia poslucháči absolvujú tri stupne zvládnutia cudzieho jazyka: základný, stredný a vyšší.
Štúdium je možné ukončiť štátnou jazykovou skúškou na úrovniach B2 alebo C1.
Štátnu jazykovú skúšku je možné vykonať aj externe.

Ponuka kurzov v školskom roku 2023/2024

 

----------------------------------------------------------------

 • Jazyková škola ponúka v šk. roku 2023/24

 

 • * jazykové kurzy angličtiny, nemčiny a ruštiny pre deti od 9 – 15 rokov, resp. pre žiakov od 3. do 9. ročníka /AŽ1-AŽ6/ s prípravou zlepšenia jazykových vedomostí a zručností

  * jazykové kurzy pre študentov stredných škôl, zamerané na prípravu na maturitnú skúšku alebo štúdium v zahraničí /A4St- A7 St/

  * jazykové kurzy angličtiny a nemčiny pre dospelých, ktoré môžu byť ukončené štátnou jazykovou skúškou na úrovni B2 alebo C1

  * jazykové kurzy angličtiny a nemčiny pre učiteľov ZŠ, ktoré môžu byť ukončené štátnou jazykovou skúškou na úrovni B2 alebo C1 (pre rozšírenie aprobácie)

  * jazykové kurzy slovenského jazyka pre Ukrajincov na úrovni A1 – B2

  * jazykové kurzy STANAG 1,2

  Kontaktujte nás

  - osobne - priamo na sekretariáte Jazykovej školy v budove Gymnázia / nová budova /

  - online cez stránku Gymnázia M.M. Hodžu, v sekcii Jazyková škola (dokumenty na stiahnutie) a prihlášku poslať na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

  - FACEBOOK -   Jazyková škola pri Gymnáziu M.M Hodžu v Liptovskom Mikuláši

  - telefonicky na číslach:  0905 563 802 / 0903 328 333    – anglický jazyk

                                      0918  041 678   – nemecký jazyk

  Zápis do jednotlivých kurzov pre školský rok 2023/2024 prebieha do 29.9.2023

  osobne - v pracovné dni od  od 4.- 29.9.2023 /

  online  -   24 hod denne

  telefonicky - denne od 9-19hod                                                       

 • Tešíme sa na Vás!

Údaje k platbe na šk. rok 2023/24                  1. polrok

IBAN: SK49 8180 0000 0070 0048 2312                       

VS: ročník                KS: 0308

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko poslucháča + jazyk + ročník, napr. AJ5, NJ3 ….

Suma: 170 €  dospelí (150 €  školné + 20€  zápisné) (zaopatrené osoby)

Suma:   110      ( 90 € školné + 20€ zápisné)    žiaci ZŠ, SŠ a VŠ – denné štúdium (nezaopatrené osoby) 

 Vzdelávacie poukazy priniesť do 20.9., v druhom polroku sa hodnota VP odráta od školného

  Splatnosť do: 29.9.2023 

 

 

 

 

V školskom roku 2023/2024 ponúkame:

Anglický jazyk:

Žiacke kurzy (žiaci ZŠ od 9 do 15 rokov),

Študentské kurzy (študenti SŠ, VŠ)

Kurzy pre dospelých -  základné, stredné, vyššie, konverzačné

Prípravné kurzy na štátnu jazykovú skúšku B2, C1

Nemecký jazyk:

Žiacke kurzy (žiaci ZŠ od 9 do 15 rokov),

Študentské kurzy (študenti SŠ, VŠ)

Kurzy pre dospelých základné, stredné, vyššie, konverzačné

Prípravné kurzy na štátnu jazykovú skúšku B2, C1

Španielsky jazyk

Kurzy pre žiakov, študentov a dospelých - základné a stredné

 

Vyučujúci na jazykovej škole

Kurzy na jazykovej škole budú viesť:

Beata Lehotská ANJ, RUJ

Katarína Brániková ANJ

Lívia Spilá NEJ

Lenka Brownová ANJ

Eva Šenšelová ANJ

 

 

Štátna jazyková skúška

Všeobecnou štátnou jazykovou skúškou sa overuje, či má kandidát dobré praktické a im zodpovedajúce teoretické vedomosti z cudzieho jazyka, či má prehľad o hlavných javoch spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života v danej jazykovej oblasti a o Slovensku, a tiež, či vie jazyk aktívne používať v ústnom i písomnom prejave.

Všeobecná štátna jazyková skúška pozostáva z dvoch častí:

 • písomnej
 • ústnej

Kandidát, ktorý pri písomnej časti nevyhovel, nemôže byť pripustený na ústnu časť skúšky.

Písomná časť pozostáva z:

 • posluchu textu s porozumením (bez slovníka) alebo diktátu
 • čítania textu s porozumením (bez slovníka)
 • prekladu textu do cudzieho jazyka (so slovníkom)
 • voľnej témy (so slovníkom) - možnosť výberu z 3 navrhnutých tém v rozsahu cca 350 - 500 slov

Čas na spracovanie úloh je 240 minút.

Ústna časť pozostáva z:

 • práce s textom - reprodukcia a konverzácia
 • konverzačnej témy
 • reálií a dejín literatúry cudzojazyčnej oblasti
 • prečítanej literatúry uvedenej v prihláške na štátnu skúšku (rozsah cca 500 strán v origináli)

Zamerať sa treba na diela najznámejších spisovateľov beletrie, nie na odbornú literatúru.

Čas na prípravu je 20 - 30 minút, čas na odpoveď je 20 - 30 minút.

Ústna časť skúšky sa koná najskôr 14 dní po písomnej časti štátnej jazykovej skúšky.

Pri hodnotení ústnej skúšky je rozhodujúce praktické zvládnutie jazyka. Prihliada sa tiež na výslovnosť, intonáciu, celkovú dynamiku ústneho prejavu a na vedomosti z reálií. O hodnotení ústnej skúšky rozhoduje skúšobná komisia.

Termín podania prihlášok a konania štátnej skúšky určí riaditeľ školy. Súčasne s podaním prihlášky na skúšku kandidát uhradí určenú sumu.

Sylaby na štátnu jazykovú skúšku:

 

Additional information