O projekte

„Nikdy nedoceníme skutočný význam vody, až kým nevyschne studňa....“
Thomass Fuller

Gymnázium M. M. Hodžu sa zapojilo do projektu Modrá škola.
Podstatou projektu je naučiť sa vnímať vodu ako strategickú a nenahraditeľnú surovinu, bez ktorej život nie je možný. Cielenými formami zážitkového vzdelávania so zameraním na vodu, jej význam, ochranu a druhotné využitie poukázať na vážnosť problematiky klimatických zmien, podnietiť  záujem našich žiakov i verejnosti o túto tematiku.
V rámci zaujímavej, podnetnej a do budúcna nesmierne dôležitej programovej oblasti „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia pred povodňami a suchom“ je zvýšiť povedomie a vzdelávanie zamerané na oblasť prispôsobenia sa zmene klímy, manažment dažďovej vody. Tieto budú integrované vo vzdelávacích oblastiach Umenie a kultúra, Človek a príroda a prepojené so školským projektom Zelená škola. Ďalej navrhnúť vhodné typy adaptačných opatrení na sekundárne využívanie zrážkovej vody, dosiahnuť, aby dažďová voda dopadajúca na strechu školských budov a priľahlé plochy bola zvedená do existujúceho jazierka, studne i dvoch novovybudovaných zberných nádob a využitá na zavlažovanie. Takto umožní šetriť pitnú vodu a nebude zaťažovať mestskú kanalizáciu. V neposlednom rade bude našou snahou zvýšiť podiel zelene revitalizáciu drevín a trávnatých plôch v areáli školy a vysadiť nové, atraktívne dreviny, ktoré svojím koreňovým systémom budú zadržiavať  vodu a takto pozitívne ovplyvňovať mikroklímu okolia školy. Pre spoluprácu na projekte sme oslovili viacerých partnerov: SMOPaJ, ČOV Liptovský Mikuláš, TANAP a ďalších, ktorí nám zároveň pomôžu pri zabezpečení publicity projektu.
Projekt je financovaný z finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Popis prierezovej témy a jej začlenenie do Školského vzdelávacieho programu.

Additional information