Štatút GMMH

Štatút gymnázia Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši

Základné ustanovenia

 1. Gymnázium M. M. Hodžu v Lipt. Mikuláši je škola zriadená Žilinským samosprávnym krajom podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákona 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky zriaďovacou listinou č. 2002/284-SP k 1.7.2002.
 2. Gymnázium M. M. Hodžu v Lipt. Mikuláši na základe tejto zriaďovacej listiny vystupuje vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov
 3. Je samostatnou rozpočtovou organizáciou Žilinského samosprávneho kraja s identifikačným číslom organizácie 160679.
 4. Gymnáziu M. M. Hodžu v Lipt. Mikuláši má dve organizačné zložky a to:
  1. Jazyková škola pri Gymnáziu M. M. Hodžu,,
  2. Školská jedáleň pri Gymnáziu M. M. Hodžu
 5. Štatutárnym orgánom gymnázia je riaditeľ, ktorý riadi činnosť organizácie a koná v jej mene.
 6. Riaditeľ je v zmysle zákona 596/2003 § 5 ods.4 v prvom stupni orgánom štátnej správy na úseku stredného školstva v danom regióne.

Úlohy a poslanie Gymnázia M. M. Hodžu

Základným právnym rámcom definujúcim úlohy a poslanie Gymnázia M,M,Hodžu je Zákon 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní.

Poslanie Gymnázia M.M.Hodžu

 1. Poslanie Gymnázia M.M.Hodžu je určené v zriaďovacej listine
  1. V gymnáziu poskytuje úplní všeobecné vzdelanie s maturitnou skúškou a pripravuje pre štúdium na vysokých školách.
  2. V jazykovej škole poskytuje jazykové vzdelanie v cudzích jazykoch a to aj s odborným zameraním a pripravuje po jazykovej stránke na prekladateľskú a tlmočnícku činnosť.
  3. V školskej jedálni poskytuje školské stravovanie hlavne žiakom, študentom, pracovníkom a bývalým pracovníkom školstva.
 2. Toto poslanie plní pri rešpektovaní ľudských a občianskych práv, právnych noriem a požiadaviek spoločnosti.
 3. Vo výchovno-vzdelávacom procese preferuje také princípy ako humanizmus, tolerancia, zodpovednosť za osobnú i globálnu budúcnosť, hrdosť na tradície, osobná i národná identita. Tieto vyššie princípy sú premietnuté v Hodnotách školy a Profile absolventa, ktoré sú prílohou štatútu.
 4. Hlavným cieľom organizácie vo všetkých zložkách je kvalita, ktorú chápeme ako spokojnosť prijímateľov služieb.
 5. Organizácia vo všetkých svojich činnostiach reaguje na situáciu a požiadavky v regióne.

Úlohy v gymnaziálnom štúdiu

 1. Gymnázium má za cieľ prioritne pripraviť žiakov na štúdium na vysokých školách a uplatnenie sa v živote. Edukácia absolventa sa formálne ukončuje maturitnou skúškou a potvrdzuje maturitným vysvedčením.
 2. Škola reaguje na najnovšie výsledky spoločenského poznania, prioritne pedagogického výskumu a podľa nich modernizuje celý výchovno-vzdelávací proces. Za túto modernizáciu zodpovedá, plánuje ju a riadi riaditeľ školy. Využíva pri tom dokumenty, poznatky a názory autorít, zamestnancov školy a školských samosprávnych orgánov.
 3. Škola vníma svoju činnosť ako službu verejnosti. Rozsah a charakter ponúkaných služieb je určený školskými dokumentmi a škola je pripravená tieto ponúkané služby poskytovať v čo najlepšej kvalite. Očakáva, že rodičia a žiaci sa uchádzajú o také vzdelávanie a takú výchovu ako škola ponúka. Ak nie, očakáva sa, že využijú svoje možnosti a práva na modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu.
 4. Škola buduje portfólio ponúkaných vzdelávacích služieb tak, aby bolo maximalizované uspokojenie záujmov klientov v rozsahu možností školy.
 5. Škola môže poskytovať neakreditované vzdelávacie služby pre ľubovoľných záujemcov podľa ich požiadaviek. Táto služba je za úhradu všetkých jej nákladov.

Úlohy Jazykovej školy pri Gymnáziu M. M. Hodžu

 1. Jazyková škola má za cieľ poskytovať širokej verejnosti jazykové vzdelanie s možnosťou jeho ukončenia štátnou záverečnou skúškou.
 2. Svoje služby poskytuje v náväznosti na požiadavky občanov a podľa možností stanovených prideleným rozpočtom.
 3. V škole sa platí školné, zápisné a špeciálne poplatky v zmysle Zákona 245/2009 Z.z.

Úlohy školy v oblasti školského stravovania

 1. Škola v školskej jedálni poskytuje služby školského stravovania svojim žiakom a študentom, svojim zamestnancom a svojim bývalým zamestnancom na starobnom alebo invalidnom dôchodku
 2. Služby školského stravovania môže poskytovať žiakom, študentom, zamestnancom a bývalým zamestnancom škôl a školských zariadení ktorých zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj čo bude zohľadnené v rozpočte v zmysle zákona 597/2003 Z.z. o financovaní škôl a školských zariadení
 3. Služby školského stravovania môže poskytovať žiakom, študentom, zamestnancom a bývalým zamestnancom škôl a školských zariadení ktorých zriaďovateľom nie je Žilinský samosprávny kraj na základe dohody zriaďovateľov o spôsobe úhrady stravovacích služieb.
 4. Stravovacie služby môže poskytovať aj zamestnancom iných organizácií na splnenie ustanovenia § 152 Zákonníka práce . Tieto služby bude organizáciám fakturovať a prostriedky sa stanú príjmom školy.

Úlohy školy v oblasti ekonomického a materiálno-technického zabezpečenia

 1. Gymnázium M. M. Hodžu v oblasti ekonomického a materiálno-technického zabezpečenia najmä :
  1. Spravuje a zveľaďuje majetok svoj a samosprávneho kraja poskytnutý mu k plneniu vymedzeného poslania
  2. Utvára jednotlivým oddeleniam a pracovníkom školy potrebné materiálne podmienky na zabezpečenie plnenia ich úloh
  3. Navrhuje rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok podľa výkonov v zmysle právnych predpisov.
  4. Rozpisuje pridelený rozpočet a sleduje optimálnosť čerpania finančných prostriedkov,
  5. Spravuje rozpočet aj za organizačné zložky na zabezpečenie plnenia všetkých úloh a poslaní,
  6. plánuje investičnú činnosť na zveľaďovanie majetku v jeho správe,
 1. Rozpočet školy, na základe jej požiadaviek, vyčleňuje zriaďovateľ školy zo svojho rozpočtu.
 2. Škola svoju hospodársku činnosť zabezpečuje v rozsahu jej poslania a úloh.
 3. Hospodárenie školy sa vykonáva podľa schváleného rozpočtu a je pravidelne kontrolované zriaďovateľom školy.

Úlohy školy v oblasti pracovnoprávnej a mzdovej

 1. Škola v oblasti pracovnoprávnej a mzdovej najmä :
  1. V pracovnoprávnych vzťahoch ku svojim zamestnancom vystupuje ako zamestnávateľ
  2. Plní všetky povinnosti vyplývajúce jej zo Zákonníka práce, Zákona o výkone prác vo verejnom záujme, Zákona o pedagogických zanestnancoch, Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme
  3. Zabezpečuje administratívno-technické práce na mzdovom a pracovno-právnom úseku. Účtovné spracovanie miezd v dohodnutom rozsahu môže zadať špecializovanej inštitúcii.
  4. Poskytuje právne poradenstvo zamestnancom školy.

Úlohy školy v oblasti informačnej činnosti a štatistiky.

 1. Škola v oblasti informatiky a štatistiky najmä :
  1. zabezpečuje zhromažďovanie, predspracovanie a prenos informácií a podľa požiadaviek zriaďovateľa, ministerstva školstva, Krajského úradu v Žiline a štátnej školskej inšpekcie a to v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
  2. Plní si úlohy vyplývajúce zo zákona o voľnom prístupe k informáciám
  3. Vystupuje vo svojom mene ako štatistická jednotka a plní úlohy vyplývajúce zo zákona o štatistike.
  4. Vystupuje vo svojom mene pri poskytovaní údajov podľa osobitného predpisu (napríklad Zákon o ochrane ovzdušia, Zákon o civilnej ochrane a pod.)
  5. Pravidelne informuje verejnosť, radu školy a podľa potreby aj územnú školskú radu o stave a problémoch školy.

Výkon štátnej správy

 1. Riaditeľ školy rozhoduje ako orgán štátnej správy v prvom stupni o :
  1. prijatí žiaka na školu,
  2. oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy,
  3. oslobodení žiaka od štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov a ich častí,
  4. umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu,
  5. povolení absolvovať časť štúdia na škole obdobného typu v zahraničí,
  6. prerušení štúdia,
  7. povolení zmeny študijného odboru,
  8. preradení žiaka na základnú školu počas plnenia povinnej školskej dochádzky
  9. povolení opakovať ročník
  10. uložení výchovných opatrení,
  11. povolení vykonať komisionálnu skúšku,
  12. povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy,
  13. priznaní štipendia
  14. určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú mládeži v škole a v školskom zariadení,

Spolupráca školy s inými orgánmi a organizáciami

 1. Škola spolupracuje v súlade so zákonom o štátnej správe v školstve a školskej samospráve č.596/2003 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ostatnými platnými zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi s ostatnými orgánmi a organizáciami v otázkach patriacich do jej pôsobnosti.

Samosprávne orgány

Rada školy

 1. Je zriadená, má práva a povinnosti v zmysle zákona o Školskej správe a samospráve v školstve.
 2. Riadi sa vlastným štatútom, rokovacím poriadkom a plánom práce.
 3. Škola predkladá rade školy na vyjadrenie najmä :
  1. plán prijímania žiakov na nasledujúci školský rok, vrátane počtu prijímaných žiakov
  2. informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,
  3. správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy,
  4. návrh rozpočtu,
  5. správu o výsledkoch hospodárenia školy,

Rodičovská rada školy

 1. Je iniciatívnym orgánom rodičov školy a je zložená zo zástupcov rodičov žiakov za jednotlivé triedy všetkých ročníkov školy.
 2. Riadi sa vlastným štatútom, rokovacím poriadkom a plánom práce.

Žiacka školská rada (Študentský parlament)

 1. Je iniciatívnym orgánom žiakov školy. založeným na zastupiteľskom princípe.
 2. Riadi sa vlastným štatútom, rokovacím poriadkom a plánom práce.

Riadenie školy a jej organizácia

R i a d i t e ľ š k o l y

 1. Štatutárnym orgánom školy je riaditeľ, s ktorým podmienky pracovnej zmluvy dohodne predseda Žilinského samosprávneho kraja v zmysle § 7 ods. 3 Zákonníka práce.
 2. Riaditeľ školy určuje:
  1. v pracovnej zmluve druh práce všetkým zamestnancom školy, vedúcim zamestnancom na základe výsledku výberového konania
  2. v ktorých triedach a v akých predmetoch bude učiteľ plniť mieru vyučovacej povinnosti (základný úväzok)
  3. prácu nadčas pre zabezpečenie plnenia učebného plánu (nadpočetné hodiny)
 3. Riaditeľ školy vydáva:
  1. Organizačný poriadok
  2. Pracovný poriadok ktorý nadobúda platnosť po schválení odborovou organizáciou
  3. Pracovné náplne zamestnancom
  4. Vnútorné bezpečnostno-organizačné normy
  5. Ďalšie normy podľa organizačného poriadku
 4. Riaditeľa školy zastupuje v jeho neprítomnosti v plnom rozsahu pedagogický zástupca.

Poradné orgány riaditeľa školy

Riaditeľ školy môže na zabezpečenie koordinácie činnosti v jednotlivých otázkach pôsobnosti školy zriadiť poradné orgány, vydať pre nich organizačné pokyny a navrhnúť spôsob vymenovania ich členov. Poradnými orgánmi riaditeľa školy sú :

Gremiálna rada riaditeľa školy

Je zložená z vedúcich funkcionárov školy. Schádza sa spravidla raz týždenne na porade, ktorú zvoláva riaditeľ školy. Podľa potreby je na ňu prizývaný zástupca rady školy alebo iné zainteresované pracovníci.

Predmetové komisie

Sú zložené z učiteľov jednotlivých predmetov alebo skupín predmetov. Zabezpečujú plnenie odborných a metodických úloh v danom predmete. Schádzajú sa podľa potrieb..

Pedagogická rada školy

Je zložená zo všetkých pedagogických pracovníkov školy. Schádza sa spravidla šesťkrát za rok na pracovnej porade zvolanej riaditeľom školy.

Pracovníci školy

 1. V škole pracujú učitelia, vychovávatelia, administratívni pracovníci, prevádzkoví pracovníci a pracovníci pracujúci na dohodu o vykonané práce alebo na dohodu o pracovnej činnosti.
 2. Rozsah ich povinností, vymedzenie ich práv a zodpovednosti stanovuje organizačný poriadok a vnútorný pracovný poriadok školy.
 3. Pracovnoprávne vzťahy pracovníkov školy sa riadia všeobecne platnými a záväznými právnymi predpismi.
 4. Mzdové podmienky na základe priznanej kvalifikácie a platných mzdových predpisov stanovuje riaditeľ školy.

Záverečné a prechodné ustanovenia

Štatút vydáva riaditeľ školy.

Ruší sa predchádzajúci štatút Gymnázia M.M.Hodžu v Lipt. Mikuláši platný od 1.9.2006

Tento štatút nadobúda účinnosť od 1.9.2009.

Prílohou štatútu sú

Hodnoty školy

Profil absolventa

Additional information