Informácie o prijímacom konaní na Gymnázium M. M. Hodžu pre šk. rok 2024/25

Počty žiakov a uchádzačov 

Do prvého ročníka štvorročného štúdia od septembra 2024 môže škola prijať 62 žiakov 

Do prímy osemročného štúdia od septembra 2024 môže škola prijať 24 žiakov. 

 

Termíny 

20. marca 2024 - uzavretie prijímania prihlášok do štvorročného aj osemročného štúdia

Prijímacie skúšky sa budú konať: 

2. mája 2024 -  prvý termín pre uchádzačov do štvorročného aj osemročného štúdia

6. mája 2024 - druhý termín pre uchádzačov do štvorročného aj osemročného štúdia

 

Ďalšie termíny: 

17. mája 2024 – zverejnenie výsledkov prijímacieho konania na webe gymlm.sk a výveske školy,

22. mája 2024 – posledný termín, kedy môžu rodičia potvrdiť prijatie na školu. 

Po tomto termíne rozhodnutia o prijatí uchádzačov, ktorí nepotvrdili, že záväzne prijatie prijímajú, strácajú platnosť. 

 

Cudzie jazyky:

Žiaci sa učia anglický jazyk s prípravou na povinnú maturitnú skúšku na úrovni B2 SERR/CEFR. Druhý cudzí jazyk si vyberajú z ponuky:

* na štvorročnom štúdiu nemecký jazyk alebo ruský jazyk,

* na osemročnom štúdiu francúzsky jazyk alebo nemecký jazyk.

Podmienkou prijatia na osemročné štúdium je aj súhlas zákonného zástupcu s vyučovaním ponúkaného druhého cudzieho jazyka.

 

Uchádzači so zdravotným znevýhodnením (bývalé ŠVVP) 

Prijímacie skúšky budeme prispôsobovať žiakom so zdravotným znevýhodnením len v rozsahu odporúčania CPaP priloženého k prihláške. Odporúčanie musí byť aktuálne (platné v čase skúšok) a musí obsahovať „Návrh na úpravu podmienok vykonania prijímacieho pohovoru“, z ktorého vyplýva, akú úpravu podmienok odporúča CPaP pre prijímacie skúšky. Ak takéto odporúčanie k prihláške priložené nie je, je možné ho dodatočne priložiť alebo osobne doručiť do školy do 21. apríla 2024. Nejasnosti a problémy konzultujte telefonicky na +421 44 55183 36, +421 44 55183 11. 

Prijímacia skúška 

Zákonný zástupca dostane cez EDUPAGE pozvánku na prijímaciu skúšku, v ktorej bude dátum, čas a miesto konania prijímacej skúšky, pomôcky, ktoré si má žiak priniesť na prijímaciu skúšku, a kód, pod ktorým sa budú v poradovníku zverejňovať výsledky prijímacieho konania žiaka. 

Zákonný zástupca žiaka, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacej skúšky v riadnom termíne, oznámi riaditeľovi školy dôvody neúčasti najneskôr do konania skúšky. Žiakovi bude určený náhradný termín prijímacej skúšky. 

Additional information