Výchovné

Burza stredných škôl 2017/2018

Dňa 12. decembra 2017 sa naša škola zúčastnila 15. ročníka Burzy stredných škôl, ktorá sa konala v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši pod záštitou CPPPaP. Prostredníctvom našich študentov, prezentácie a propagačných materiálov sme informovali záujemcov z radov žiakov, výchovných poradcov, učiteľov a rodičov o našej škole. Tí, ktorí navštívili náš stánok sa zaujímali o možnosť štúdia na našom gymnáziu, či už v osemročnom alebo štvorročnom študijnom programe. Ale aj o materiálne vybavenie školy, ponuku záujmových krúžkov a aktivity, ktoré sú spojené s výchovno - vzdelávacím procesom. Veríme, že aj takáto forma prezentácie pomôže žiakom i rodičom pri správnej voľbe povolania a správnom výbere strednej školy.


Ďakujem študentom, ktorí reprezentovali našu školu.

Výchovná poradkyňa M. Hollá

  • image2
  • image3
  • image4

Výchovné

Výchovné poradenstvo zastrešuje celý systém poradenstva. Má v tejto oblasti koordinačnú a metodickú funkciu smerom k pedagogickému zboru, žiakom, rodičom i partnerom školy. Výchovný poradca je členom gremiálnej porady riaditeľa školy.

Výchovným poradcom je PhDr. Eva Daneková

Ako narábať s peniazmi na vysokej škole ?!

Additional information