O rade rodičov

Rada rodičov pri Gymnáziu Michala Miloslava Hodžu je školou považovaná za významného partnera pomáhajúceho získavať škole informácie o tom, ako je škola vnímaná medzi žiakmi a vo verejnosti. Rada rodičov predkladá rioaditeľovi školy námety a podnety, no upozorňuje aj na problémy ktoré rodičia a žiaci vnímajú. Rada rodičov výrazne podporuje aktivity školy hlavne v oblasti netradičných foriem vzdelávania.

Dokumenty rady rodičov

Stretnutie rodičov 1. ročníka - november 2012

15. novembra 2012 pripravilo vedenie školy stretnutie s rodičmi prvého ročníka.  Napriek tomu, že v škole nebol elektrický prúd a stretnutie malo charakter “Čiernej hodinky”, riaditeľ školy predstavil rodičom Školský vzdelávací program Gymnázia M.M.Hodžu, naznačil im situáciu v ktorej sa v tomto období nachádza slovenské školstvo a naznačil predstavy o spolupráci rodičov a školy pri vzdelávaní. Vyzval rodičov k participácii na  výchove a vzdelávaní žiakov.  Požiadal ich aby sa nestavali k škole ako k súperovi pred ktorým treba chrániť vlastné deti, ale aby vnímali školu ako inštitúciu  ktorej ponuku výchovy a vzdelávania si objednali a majú právo  plnenie tejto objednávky požadovať.

I keď na stretnutie prišla len asi štvrtina pozvaných rodičov a v podstate slovo mal len riaditeľ školy,  je riaditeľstvo školy presvedčené, že má povinnosť vytvoriť priestor na komunikáciu o cieľoch ale aj problémoch školy s rodičmi.

Veríme, že je našou povinnosťou rozprávať sa s rodičmi o výchove a vzdelávaní ich detí a veríme, že túto potrebu pochopia a naplnia aj rodičia.

Additional information