Zámer prenájmu priestorov pre prevádzku občerstvovacieho automatu.

2.  Podmienky priameho nájmu:

- najnižšia ponuková cena za predmet priameho nájmu – nájomné vo výške 17,00 € (sedemnásť eur) za 1 m2  na rok  + úhrada nákladov za poskytované služby a energie spojené s nájmom.

3. Doba nájmu:

určitá, od 01.09. 2013 do 30. 06. 2018

4. Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov

je do 12. 7. 2013 do 1400 hod. Ponuku žiadame predložiť na sekretariáte vyhlasovateľa  (Gymnázium M. M. Hodžu, Ul. M. M. Hodžu 860/9, 031 36 Liptovský Mikuláš), alebo poštou na adresu vyhlasovateľa (Gymnázium M. M. Hodžu, Ul. M. M. Hodžu 860/9, 031 36 Liptovský Mikuláš) tak, aby bola zaevidovaná na sekretariáte vyhlasovateľa (Gymnázium M. M. Hodžu, Ul. M. M. Hodžu 860/9, 031 36 Liptovský Mikuláš) do 12. 7. 2013 do 1400 hod.

5. Ponuka uchádzača podľa tohto zámeru musí obsahovať:

meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, zastúpenie, ponúknutú cenu a spôsob jej zaplatenia, živnostenský list.

6. Ponuka musí byť v zalepenej obálke, označenej heslom „Priamy nájom č. 1/2013, NEOTVÁRAŤ“.


7. Obhliadka predmetu priameho nájmu sa uskutoční v stredu 10.7.2013 v  čase od 1000  hod. do 1400 hod.


8. Vyhlasovateľ (Gymnázium M. M. Hodžu, Ul. M. M. Hodžu 860/9, 031 36 Liptovský Mikuláš) je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.

9. Každý uchádzač je oprávnený oboznámiť sa s identifikačnými údajmi predmetu priameho nájmu  (list vlastníctva, znalecký posudok, prípadne iné písomnosti a skutočnosti, ktoré sa viažu k predmetu priameho nájmu) priamo na adrese vyhlasovateľa (Gymnázium M. M. Hodžu, Ul. M. M. Hodžu 860/9, 031 36 Liptovský Mikuláš) u kontaktnej osoby: Matúš Stáňa PhDr., tel. 044/5518337, 0905/636965, e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. . Uchádzač sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho nájmu.

10. Vyhlasovateľ (Gymnázium M. M. Hodžu, Ul. M. M. Hodžu 860/9, 031 36 Liptovský Mikuláš) si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho nájmu nájomnou zmluvou.  Uchádzač sa zaväzuje akceptovať zmluvné podmienky uvedené v nájomnej zmluve (označenie zmluvných strán, predmet nájmu, účel nájmu, výška a splatnosť nájomného, doba nájmu, práva a povinnosti zmluvných strán, skončenie nájmu) a uhradiť všetky vecné náklady, ktoré vznikli vyhlasovateľovi (Gymnázium M. M. Hodžu, Ul. M. M. Hodžu 860/9, 031 36 Liptovský Mikuláš) v súvislosti s priamym nájmom.

11. Vyhlasovateľ (Gymnázium M. M. Hodžu, Ul. M. M. Hodžu 860/9, 031 36 Liptovský Mikuláš) zriadi na účel vyhodnotenia ponúk uchádzačov najmenej trojčlennú komisiu menovanú štatutárom gymnázia. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je prítomná väčšina jej členov.

V Liptovskom Mikuláši 17. 6. 2013   

                  RNDr. Jozef Škorupa

riaditeľ školy

Additional information