Prijímanie na štúdium od septembra 2016

 Od septembra 2016 plánujeme otvoriť dve triedy štvorročného štúdia s 25 žiakmi v ročníku a jednu triedu osemročného štúdia s 24 žiakmi.

Prijímacie skúšky do štvorročného aj osemročného štúdia budú 9. mája 2016 a 12. mája 2016

Štvorročné štúdium:

Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači, ktorí budú mať na Testovaní 9 úspešnosť najmenej 90% aj zo SJL aj z MAT.
Ostatní uchádzači budú robiť prijímacie skúšky zo SJL a z MAT.

Uchádzači budú prijímaní na základe počtu bodov, ktoré získajú:

  1. Za známky na vysvedčeniach
  2. Za výsledok v Testovaní 9
  3. Za  prijímacie skúšky
  4. Za výsledky v olympiádach a súťažiach

Osemročné štúdium

Všetci žiaci vykonajú prijímacie skúšky zo SJL a MAT. Na základe ich výsledkov bude vytvorený poradovník a uchádzači budú pozývaní na zápis podľa tohto poradovníka.

V osemročnom štúdiu všetci žiaci študujú cudzí jazyk angličtinu. Druhý cudzí jazyk si vyberajú z ponuky nemčina / francúzština tak, aby polovica triedy študovala NEJ a polovica FRJ. Vybratie si možného druhého cudzieho jazyka je podmienkou prijatia.

 Kompletné kritériá prijatia sú tu

Additional information