Oznamy školskej jedálne k začiatku školského roka 2015/2016

Zakúpenie nových čipov a získanie informácií o stravovaní v školskej jedálni je možné každý pracovný deň (okrem stredy 26. 8. 2015 a pondelka 31. 8. 2015) od 9:00 do 12:00 u vedúcej ŠJ.

Každý nový stravník v Školskej jedálni pri Gymnáziu M. M. Hodžu môže uhradiť prvú platbu v hotovosti v kancelárii vedúcej, kde mu budú poskytnuté informácie o spôsobe platby prevodom.

Stravníci, ktorí už odoberali obedy v školskej jedálni sú povinní uhrádzať poplatok za stravu bezhotovostným prevodom na účet školskej jedálne (IBAN: SK52 8180 0000 0070 0048 2355 - Štátna pokladnica) do 25. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac.

Stravné na mesiac september uhradíte do 25. augusta.
I. stupeň stravná jednotka 1,01€ x 21 dní = 21,21€
II. stupeň stravná jednotka 1,14€ x 21 dní = 23,94€   
III. stupeň stravná jednotka 1,24€ x 21 dní = 26,04€

Každý stravník má svoje evidenčné číslo, ktoré je nutné uvádzať ako variabilný symbol pri platbe (toto číslo získate u vedúcej ŠJ) a súčasne do poznámky uviesť meno žiaka a triedu, ktorú navštevuje.

Telefónne číslo do kancelárie: 044/5522844, 0918 891 910.

Mgr. Kelovská Eva
vedúca školskej jedálne

Additional information