Prečo protestujeme - 22. 12. 2015

Učitelia Gymnázia M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši sa v tomto školskom roku opäť zapojili do učiteľských protestných akcií ("Deň zdravia" 19. novembra 2015 a "Babysitting Day - 10. decembra 2015). V nasledujúcom texte uvádzame hlavné príčiny, prečo sme nespokojní s aktuálnou situáciou v školstve:

* Považujeme za potrebné zvýšenie financovania škôl na úroveň bežnú v ostatných európskych krajinách. Školy majú v dôsledku podfinancovania nedostatok peňazí na mzdy, na prevádzku aj na údržbu budov. Nemiestne šetrenie sa prejavuje aj pri problémoch so zaplatením bežného zastupovania a neustálom zväčšovaní študijných skupín. Takisto drvivá väčšina vybavenia škôl patrí do múzea, nie do inštitúcií, kde sa naša mládež má pripravovať na budúcnosť. V podobnej situácii sú aj súťaže - žiakov nie je za čo vysielať, na druhej strane organizátori ich často nemajú z čoho odmeňovať.

* Našu prácu narúšajú neustále nesystematické "reformy" v školstve, ktoré sú zväčša výsledkom osobných rozhodnutí meniacich sa ministrov a nie potrieb žiakov alebo školstva. "Reformy" nie sú podložené pedagogickým výskumom, nie sú testované, spravidla k nim včas neexistuje metodika ani materiály (viď. dlhoročné problémy s neexistujúcimi učebnicami). Ťahá sa to od neodôvodneného zvýšenia vyučovacej povinnosti z 19 na 22 resp. 23 hodín v 90-tych rokoch až po zavedenie Inovovaného ŠVP bez konzultácii s učiteľmi v tomto roku.

* Napriek frázam o "debyrokratizácii" každým rokom narastá množstvo byrokratickej agendy, ktorú musia učitelia vypĺňať (nedávno napríklad "nepotrebný" zber rodných čísel rodičov).

* Žiadame prehodnotiť sedemročnú obmedzenú platnosť kreditov, umožniť získavať kredity overením kompetencií, za rozširujúce štúdium, štúdium v zahraničí a tvorivé aktivity + prehodnotiť kreditový systém ako taký.

* Učebné osnovy stredných škôl nedostatočne korešpondujú s požiadavkami vysokých škôl.

* Napriek neustále sa zvyšujúcemu počtu vysokých škôl a ich študentov (v súčasnosti už vyše 60% populačného ročníka) sú mediálne výstupy vlády smerom ku gymnáziám skôr negatívne - stále počúvame o obmedzovaní počtov žiakov. Pritom gymnáziá (prípravky na vysoké školy) prijímajú trvalo len okolo 28% populačného ročníka. Nerozumieme ani v súčasnosti schváleným zníženým počtom žiakov pre budúci školský rok.

Additional information