Otvorený list riaditeľa školy k protestu učiteľov - 18. 11. 2015

Otvorený list riaditeľa školy k protestu 19. novembra 2015.

Dnešná situácia v regionálnom školstve je skutočne neudržateľná a nespokojnosť zamestnancov považujem za úplne legitímnu.

Nároky na ich prácu sa sústavne zvyšujú. Školské vzdelávacie programy, ktoré považujem za veľmi perspektívnu a správnu cestu zvyšovania kvality vzdelávania, prinášajú nové nároky na odbornosť, pedagogické i manažérske kompetencie. Zavádzanie digitálnych technológií, rozsiahle výzvy v profesnej orientácii žiakov, komplikované sociálne prostredie a množstvo iných faktorov nikto nezohľadňuje ani v odmeňovaní, ani v úprave miery vyučovacej povinnosti pedagogických zamestnancov. Jednoducho, práca učiteľa je čoraz náročnejšia, no za nezlepšujúcich sa podmienok.

Preto plne podporujem požiadavky učiteľov, aby sa spoločnosť výraznejšie venovala ich podmienkam na prácu, lebo hlavne od týchto podmienok závisí kvalita vzdelávania.

Na druhej strane výzvu a podnety na to, ako má protest vyzerať, považujem za prejav amaterizmu vyzývateľov. Vyzývať k niečomu, čo je v nesúlade s právnym poriadkom, znižuje dôveryhodnosť učiteľstva ako stavu. Spôsobuje to napätie v pedagogických kolektívoch a, namiesto posilnenia učiteľského stavu, ho rozkladá. Navyše, ak niekto len trochu rozumie fungovaniu štátu, vie, že na zásadné zmeny pre nasledujúci rok je už neskoro. Verím, že to nie je cielené prenášanie politických sporov do škôl.

Preto ako riaditeľ školy podporujem kolegov, ktorí sa rozhodli prejaviť svoj postoj darcovstvom krvi. Ostatné aktivity budem riadiť tak, aby nikto nemohol vytýkať kolegom porušenie zákonníka práce. Celkom určite sa budeme venovať významu vzdelania a potrebám vzdelávania aj na vyučovacích hodinách.

V Liptovskom Mikuláši 18. novembra 2015

Jozef Škorupa

Additional information