Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch

Projekt Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch sme odštartovali sériou exkurzií na rašelinisku Bariny pri Jalovci v máji 2023, zúčastnili sa ich študenti vtedajšej kvinty a 1.A. Pokračovali sme v nich v školskom roku 2023/2024. Návštevy rašeliniska Bariny boli veľmi inšpiratívne – sledovali sme adaptácie typickej flóry a fauny na podmienky mokraďového ekosystému. Po nazbieraní potrebných vedomostí a poznatkov 10 študentov z triedy 2.A  (Tatiana Korčeková, Lea Lipovská, Martin Ohraďan, Simona Maďarová, Sofia Navrátilová) a sexta (Mia Belica, Sabína Kubíková, Ella Schwarz, Tamara Tomčíková, Nela Tóthová) vytvorili v škole 3 informačné nástenky, ktoré umiestnili na chodbu pri učebni biológie. S cieľmi projektu oboznámili iných študentov.

5.12.2023, v rámci Dňa otvorených dverí Gymnázia M. M. Hodžu, si pre budúcich žiakov, ich rodičov, pedagógov zo základných škôl a návštevníkov podujatia pripravili  teoretické informácie o projekte Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch, ktoré sa skladali zo 4 oblastí - Čo je rašelinisko?, Fauna a flóra rašelinísk, Rašelinisko Bariny, Kolobeh uhlíka, ako aj praktické aktivity a hry, poznávanie druhov rastlín a živočíchov typických pre rašeliniská.

V aktivitách sme pokračovali ďalej. Pri príležitosti Svetového dňa mokradí, ktoré bolo v tomto roku zamerané na Mokrade a ľudské blaho, 2.2.2024 naši študenti prezentovali nadobudnuté vedomosti žiakom základných škôl z rôznych kútov Liptova v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva. Účastníci sa dozvedeli, čo je to mokraď, čo je to rašelinisko, aký význam majú mokrade a rašeliniská pre blaho ľudstva, čo ich ohrozuje. Zistili, na čo je zameraný projekt Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch, kde sa nachádza rašelinisko Bariny, aké rastliny a živočíchy sa na ňom vyskytujú, ktoré z nich sú vzácne a chránené a tiež v akom stave je rašelinisko Bariny v súčasnosti a čo ho ohrozuje. Všetky teoretické informácie dopĺňali rôznymi aktivitami, prítomní si zahrali kahoot, ekohru, tvorili potravový reťazec mokradí, pozorovali bezstavovce mokradí pod lupou, skladali životné cykly obojživelníkov a hmyzu. Podujatie sa stretlo s veľkým záujmom zo strany škôl.

16.2.2024 sme náš projekt prezentovali žiakom 6. a 7. ročníka v ZŠ Bobrovec a pripravili im špeciálnu hodinu biológie. Túto ZŠ sme si vybrali hlavne preto, že sa nachádza v blízkosti rašeliniska Bariny a, dokonca, v minulosti s pani učiteľkami už navštívili toto rašelinisko.

Záverečnú prezentáciu sme 12.3.2024 uskutočnili v ZŠ Márie Rázusovej – Martákovej v Liptovskom Mikuláši. Viacerí študenti, ktorí pracujú v projekte, sú absolventmi tejto školy.

Rašeliniská, hoci sa zdajú byť nenápadné a nehostinné, zohrávajú kľúčovú úlohu v globálnom ekosystéme a v boji proti zmene klímy. Ich nenahraditeľná hodnota pramení z toho, že sú obrovských rezervoárom uhlíka, domovom unikátnej biodiverzity rastlín a živočíchov, ktoré sa prispôsobili špecifickým podmienkam tohto prostredia, regulujú vodný režim v krajine, slúžia ako prirodzené filtre vody, sú úzko späté s ľudskou históriou a kultúrou a slúžia ako zdroj paliva, stavebných materiálov a liečiv. Projekt nám pomohol pochopiť, že ničenie rašelinísk predstavuje vážnu hrozbu pre životné prostredie a klímu. Nie sú to len močaristé pustatiny, ekosystémy, ktoré si zaslúžia našu ochranu a rešpekt.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 2
 • 20240216_085938
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • mladi reporteri lasova holla
 • mladi reporteri zahorec gavalec

Additional information