Informácie o prijímacom konaní na Gymnázium M. M. Hodžu pre šk. rok 2023/24

Počty žiakov a uchádzačov 

Do prvého ročníka štvorročného štúdia od septembra 2023 môže škola prijať  60 žiakov 

Do prímy osemročného štúdia od septembra 2023 môže škola prijať 20 žiakov. 

31. marca 2023 je na školu doručených 153 prihlášok na štvorročné štúdium a 63 prihlášok na osemročné štúdium.

 

Termíny 

Prijímacie skúšky sa budú konať: 

4. mája 2023 -  prvý termín pre uchádzačov do štvorročného aj osemročného štúdia

9. mája 2023 - druhý termín pre uchádzačov do štvorročného aj osemročného štúdia

 

Ďalšie termíny: 

19. máj 2023 – zverejnenie výsledkov prijímacieho konania na webe gymlm.sk a výveske školy,

24. máj 2023 – posledný termín, kedy môžu rodičia potvrdiť prijatie na školu. 

Po tomto termíne rozhodnutia o prijatí uchádzačov, ktorí nepotvrdili, že záväzne prijatie prijímajú, strácajú platnosť. 

 

Uchádzači so zdravotným znevýhodnením (bývalé ŠVVP) 

Prijímacie skúšky budeme prispôsobovať žiakom so zdravotným znevýhodnením len v rozsahu odporúčania CPaP priloženého k prihláške. Odporúčanie musí byť aktuálne (platné v čase skúšok) a musí obsahovať „Návrh na úpravu podmienok vykonania prijímacieho pohovoru“, z ktorého vyplýva, akú úpravu podmienok odporúča CPaP pre prijímacie skúšky. Ak takéto odporúčanie k prihláške priložené nie je, je možné ho dodatočne priložiť alebo osobne doručiť do školy do 21. apríla 2023. Nejasnosti a problémy konzultujte telefonicky na +421 44 55183 36, +421 44 55183 11. 

Prijímacia skúška 

Zákonný zástupca dostane cez EDUPAGE pozvánku na prijímaciu skúšku, v ktorej bude dátum, čas a miesto konania prijímacej skúšky, pomôcky, ktoré si má žiak priniesť na prijímaciu skúšku, a kód, pod ktorým sa budú v poradovníku zverejňovať výsledky prijímacieho konania žiaka. 

Zákonný zástupca žiaka, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacej skúšky v riadnom termíne, oznámi riaditeľovi školy dôvody neúčasti najneskôr do konania skúšky. Žiakovi bude určený náhradný termín prijímacej skúšky. 

Additional information