Zážitkové formy vzdelávania

Krúžok "Viac ako peniaze"

Krúžok je určený pre študentov 1. až 4. ročníka štvorročného gymnázia resp. paralelné ročníky osemročného gymnázia.
VIAC AKO PENIAZE je názov vzdelávacieho programu Junior Achievement Slovensko (JASR) a Slovenskej bankovej asociácie (SBA). Jeho cieľom je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov základných a stredných škôl  a  naučiť ich finančne plánovať svoju budúcnosť.

Po úspešnom absolvovaní programu získajú študenti certifikát od Junior Achievement Slovensko.


Témy sú štruktúrované tak, aby im žiaci porozumeli a aby rozšírili a umocnili ich schopnosti. Naučia sa riešiť úlohy a problémy, s ktorými sa môžu stretnúť v praxi. Vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom zážitkových metód, praktických cvičení, či interaktívnej online učebnice. V rámci krúžku je žiakom a učiteľom k dispozícii interaktívna e-learningová učebnica.
Výhody krúžku:
•    žiaci získajú prehľad z oblasti finančnej gramotnosti,
•    učebné texty sú písané zrozumiteľne a zaujímavo,
•    žiaci majú možnosť testovať si vedomosti a riešiť zadania otvorených otázok a úloh v priebehu štúdia,
•    žiaci študujú v pohodlí domova prostredníctvom internetu, ale i v školskom prostredí,
•    príležitosť pre žiakov zapojiť sa do súťaže počas šk.roka,
•    príležitosť pre spoluprácu s konzultantom z praxe.


Záujemcovia hláste sa a odovzdajte vzdelávací poukaz do 19.9.2013 u p.p.Hazuchovej (kab Fyz) príp. zapíšte sa na nástenke oproti OU MAT.

Additional information