Kritériá prijímania na štúdium v roku 2013

Kritériá na prijímanie na štúdium vydáva riaditeľ školy z titulu §65 ods.2  zákona č 245/2008 Z.z .

Kompletné znenie kritérií si môžte stiahnuť tu

Výber z kritérií pre prijímanie žiakov

na štúdium na Gymnáziu M. M. Hodžu pre školský rok 2013/2014

 1. Všeobecné podmienky prijímania

 1. Prijímanie sa koná v zmysle zákona 245/2008 Z.z.

 2. Pre školský rok sa otvárajú 2 triedy štvorročného štúdia so 60 žiakmi v študijnom odbore 7902 J – gymnázium podľa školského vzdelávacieho programu. Podľa školského vzdelávacieho programu je vzdelávanie bez zamerania a profilácia žiakov bude umožnená v treťom a štvrtom ročníku systémom výberových a voliteľných predmetov.

 3. Pre školský rok sa otvára 1 trieda osemročného štúdia s 24 žiakmi v študijnom odbore 7902 J – gymnázium podľa školského vzdelávacieho programu. Podľa školského vzdelávacieho programu je vzdelávanie bez zamerania. Ďalšia profilácia žiakov bude umožnená v siedmom a ôsmom ročníku (septima, oktáva) systémom výberových a voliteľných predmetov paralelne so štvorročným štúdiom.

  1. Podmienkou prijatia je súhlas zákonného zástupcu s ponúkanou kombináciou výučby cudzích jazykov, ktorá bude vytvorená na základe toho, s akou jazykovou prípravou žiaci prídu.( pravdepodobne všetci ANJ a druhý jazyk sa podľa najväčšieho záujmu ponúkne z NEJ, FRJ, RUJ)

  2. Podmienkou prijatia bude aspoň 20 uchádzačov, ktorí splnia podmienky prijatia.

 4. Podkladom k prijatiu sú:

  1. prihláška na štúdium na strednej škole,

  2. základnou školu overené osvedčenie o výsledkoch Testovania 9,

  3. riaditeľom ZŠ overené doklady o úspechoch v mimoškolskej činnosti, ktoré si predloží žiak alebo zákonný zástupca. ( škola bude akceptovať aj potvrdenia riaditeľov ZŠ, nielen fotokópie osvedčení)

  4. Potvrdenie o ZPS alebo ŠVVP uchádzača.

 1. Termíny pre 4-ročné aj 8-ročné štúdium

Text písaný kurzívou platí len pre 4-ročné štúdium

termín:

úloha

do 20.4.2013
§63 ods.2 pís.b zákona 245/2008 Z.z.

Riaditelia ZŠ odošlú na Gymnázium M. M. Hodžu prihlášky na štúdium spolu s požiadavkami na prípravu prijímacích skúšok pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, výsledky v Testovaní 9 a vyplnený prehľad výsledkov v súťažiach.

23.04.2013

Uzavretie prijímania podkladov na prijímacie konanie. ( potvrdenie o špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrebách, ZPS aj podklady o výsledkoch v súťažiach)

do 26.4.2013

Riaditeľ Gymnázia M. M. Hodžu zverejní počet všetkých prihlásených žiakov ( podľa doručených prihlášok)

do 30.4.2013
§66 ods.8 zákona 245/2008 Z.z.

Riaditeľ Gymnázia M. M. Hodžu odošle pozvánky na prijímacie skúšky

13.05.2013

§66 ods.6 zákona 245/2008 Z.z.

prvý termín prvého kola prijímacích skúšok

16.05.2013

§66 ods.6 zákona 245/2008 Z.z.

druhý termín prvého kola prijímacích skúšok

 1. Podmienky prijatia na štvorročné štúdium

 1. Škola prijmebez prijímacích skúšok žiakov základných škôl, ktorí absolvovali Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ ( ďalej Testovanie 9), ak dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 % (§ 65 ods.4 zákona 245/2008 Z.z.)

 2. Žiaci ktorí nebudú prijatí bez PS podľa odseku 1. budú prijatí na základe

 1. prijímacej skúšky zo Slovenského jazyka a literatúry,

 2. prijímacej skúšky z Matematiky

 3. dosiahnutého prospechu počas štúdia na ZŠ,

 4. výsledkov v Testovaní 9

 5. výsledkov v olympiádach a súťažiach

Za výsledky v jednotlivých kritériách sa prideľujú celé body. Na základe súčtu všetkých bodov sa vytvorí poradovník uchádzačov.

 1. Škola nemôže prijať v prijímacom konaní žiakov stredných škôl (§62 ods. 12 zákona 245/2008 Z.z.: „Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy“).

 1. Podmienky prijatia na osemročné štúdium

Do osemročného štúdia sa prijímajú všetci žiaci na základe prijímacích skúšok zo Slovenského jazyka a literatúry a z matematiky

  1. Riaditeľ školy rozhodne o prijatí žiaka, ak:

   1. úspešne vykoná prijímaciu skúšku a splní podmienky prijatia

   2. ak počet žiakov ktorí splnili podmienky na prijatie nie je nižší ako 20 ( v opačnom prípade sa trieda neotvorí pre nedostatočný záujem), a

   3. ak prijme ponuku štúdia jazykov

 1. Ďalšie podmienky štúdia

Žiaci od prvého ročníka štvorročného štúdia pokračujú v štúdiu cudzieho jazyka – spravidla toho, ktorý študovali na základnej škole. Individuálne požiadavky rodičov žiakov, ktorí ovládajú viac cudzích jazykov na požadovanej úrovni, sa riešia po dohode s riaditeľom školy.

Žiaci si od prvého ročníka volia štúdium druhého cudzieho jazyka. Žiak si vyberá z ponuky:

 • Nemecký jazyk

 • Anglický jazyk

 • Francúzsky jazyk

 • Ruský jazyk

 • Iné cudzie jazyky škola neponúka.

Additional information