Prehlásenie o bezinfekčnosti

Vážení rodičia, milí žiaci,

v súlade s aktuálne platnými protiepidemiologickými opatreniami platí nasledovné:

Ak žiak z akéhokoľvek dôvodu preruší svoju dochádzku do školy na súvislé obdobie viac ako troch dní, pri príchode do školy po každom takomto prerušení sa preukazuje prehlásením o bezinfekčnosti (je to iné prehlásenie ako to, ktoré žiaci odvzdávali na začiatku šk. roka). Prehlásenie je potrebné doručiť triednemu učiteľovi bezodkladne po svojom príchode. V prípade neplnoletých žiakov musí byť podpísané zákonným zástupcom.

Z dôvodu zjednodušenia a rýchlejšej komunikácie (aby žiak nemusel hľadať učiteľa, aby sme sa vyhli tomu, že žiak zabudne prehlásenie priniesť a pod.) Vám ODPORÚČAME možnosť zaslať text prehlásenia (s dopísaným menom žiaka a adresou trvalého pobytu) prostredníctvom EDUPAGE v texte správy vždy Vášmu triednemu učiteľovi (buď ráno v deň nástupu alebo deň predtým, v žiadnom prípade nie skôr). Upozorňujeme, že učiteľ akceptuje LEN tie správy, ktoré mu budú zaslané z konta RODIČA, nie z konta žiaka! Výnimku majú len plnoletí žiaci, ktorí už nesú plnú právnu zodpovednosť a tí môžu prehlásenie zaslať aj zo svojich kont. Upozorňujeme, že v zmysle platných opatrení, ak žiak po prerušení dochádzania do školy v rozsahu viac ako troch po sebe idúcich dní prehlásenie neodovzdá, škola ho musí bezodkladne vyradiť zo vzdelávacieho procesu.

Vopred ďakujeme za pochopenie.

vedenie školy

Additional information