Dodatok k Školskému poriadku

Školská legislatíva nerieši problém nedochviľnosti v ospravedlňovaní absencie. Ministerstvo školstva ani ŠŠI nedali stanovisko k problematike. Preto sa upravuje školský poriadok tak, aby sa približoval princípom pracovného práva, konkrétne §144a ods.6 zákonníka práce (o tom, či ide o neospravedlnené zameškanie práce, rozhoduje zamestnávateľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov).

Východiská:
1. Triedny učiteľ musí vedieť o každej neospravedlnenej hodine vtedy, keď sa stáva neospravedlnenou.
2. Triedny učiteľ je najvyššia a integrujúca inštancia pri ospravedlňovaní absencie.
3. Z výchvného hľadiska dôležitejšie ako počet neospravedlnených hodín je trend. Na trend totiž naväzujú výchovné opatrenia. Preto sa musí absencia sledovať a riešiť priebežne nie kumulatívne.

Kapitola V.4. ods.9 školského poriadku znie:
Ak nie je absencia žiaka s ukončenou povinnou školskou dochádzkou ukončená a ospravedlnená do 10 dní, triedny učiteľ po prerokovaní na triednickej hodine môže absenciu vyhlásiť za neospravedlnenú. Riaditeľ na podnet triedneho profesora začne uplatňovať výchovné opatrenia podľa klasifikačného poriadku školy.
Úprava platí od zverejnenia (30. apríla 2014).

Výklad:
Prerokovaním sa rozumie prediskutovanie objektívnych dôvodov na nepredloženie ospravedlnenia. Triedny učiteľ zváži dôvody, prípadne ďalšie kroky a na základe nich spraví rozhodnutie.

Additional information