Prijímanie na 8-ročné štúdium

Vážení rodičia,

kritériá na prijímanie na osemročné štúdium budú upravené podľa pokynov MŠVVaŠ SR.  Platí však termín odovzdania prihlášok.

Prihlášky aj na osemročné štúdium musia byť podané do 15. mája 2020. Zákonný zástupca môže prihlášku podať prostredníctvom základnej školy alebo ju podá priamo na gymnáziu.

 

Kritériá prijímania na štúdium v školskom roku 2020/2021

Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium,
 
zverejňujeme kritériá pre prijímacie konanie do prvých tried štvorročného i osemročného gymnaziálneho štúdia pre školský rok 2020/2021. Prosíme Vás, aby ste si v tejto súvislosti prečítali aj krátky sprievodný list riaditeľa školy. Podmienky pre prijímacie konanie na osemročné štúdium budú priebežne aktualizované podľa rozhodnutí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
 
 

Zverejnenie kritérií na prijímacie konanie

Termín zverejnenia kritérií na prijímacie konanie na stredné školy sa posunul na 7. 5. 2020.
 
     Podľa § 65 školského zákona zverejnia riaditelia kritériá na prijímacie konanie na vzdelávanie na stredných školách, ako sú napr. počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium. Bližšie informácie k prijímacím skúškam a pohovorom zverejní ministerstvo školstva v priebehu tohto týždňa (od 28. 4. 2020).
 
                                           vedenie školy

 

Additional information