Prijímanie na štúdium od septembra 2019

Od septembra 2019 môže škola otvoriť jednu triedu osemročného štúdia so 17 žiakmi a dve triedy štúdia, každú s 28 žiakmi.

Všetci žiaci musia absolvovať prijímacie skúšky a to 13. mája 2019 ( 1. termín) alebo 16. mája 2019 ( 2.termín). Stretnutie uchádzačov bude o 8.00 na školskom dvore.

Prijímanie bude na základe kritérií, ktoré vydal riaditeľ školy.

Pre ilustráciu uvádzame vzory úloh na prijímacích skúškach z minulých rokov. Odporúčame, aby si ich uchádzači vyriešili v podobnom režime ako bude na na prijímacích skúškach a tak si odskúšali hlavne využitie času (60 minút na predmet) a schopnosť uplatniť stratégiu "najprv to, čo viem...".

Osemročné štúdium:  SJL, MAT

Štvorročné štúdium: SJL, MAT

Výsledky prijímacích skúšok 2017

Výsledky prijímacieho konania po prijímacích skúškach, ktoré sa konali 9. a 11. mája 2017, podľa platných kritérií pre prijímanie žiakov:

Zápis na štúdium bude v piatok 12. mája a v pondelok 15. mája 2017 od 8:00 do 16:00 hod. na sekretariáte školy.

Záujemcom, ktorí sú k 11. máju 2017 "pod čiarou", musíme vydať rozhodnutie o neprijatí pre nedostatok miesta. Ak však majú ďalej záujem o štúdium na našej škole, nech prídu v čase zápisu na sekretariát, tu spíšu odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí a keď sa uvoľní miesto (uchádzači v poradí vyššie sa nezapíšu), bude im rozhodnutie zmenené na "prijatý".  Naša skúsenosť je taká, že približne 1/3 uchádzačov sa na našej škole nezapíše, preto pravdepodobnosť prijatia uchádzačov "pod čiarou" je vysoká.

 

Prijímacie konanie 2017

Na štvorročné štúdium na Gymnáziu M. M. Hodžu (plánujeme prijať 58 žiakov) sa pre školský rok 2017/2018 prihlásilo 95 žiakov.

Jedenástim z nich, ktorí v Testovaní deviatakov dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90% a tým splnili podmienku pre prijatie bez prijímacích skúšok, sme odoslali rozhodnutia o prijatí bez prijímacích skúšok.

Ostatným 84 žiakom sme zaslali poštou pozvánky na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia v dňoch 9. a 11. mája 2017.


Na osemročné štúdium (plánujeme prijať 26 žiakov) sa prihlásilo 50 žiakov.

Všetkým boli odoslané pozvánky na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia v rovnakom termíne ako skúšky do štvorročného štúdia - v dňoch 9. a 11. mája 2017.

 

Kritériá pre prijímanie žiakov pre školský rok 2017/2018

Plánujeme otvoriť dve triedy štvorročného štúdia (58 žiakov) a jednu triedu osemročného štúdia (26 žiakov).

Bez prijímacích skúšok prijímame do 4-ročného štúdia len na základe výsledkov Testovania 9 (úspešnosť najmenej 90% v každom predmete).

Prijímacie skúšky pre všetkých ostatných žiakov budú 9. a 11. mája 2017 zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. 

Do 4-ročného štúdia zohľadňujme ďalej:

  • výsledky zo ZŠ
  • výsledky Testovania 9,
  • výsledky v súťažiach.


Kompletné kritériá pre prijímanie žiakov na štúdium na Gymnáziu Michala Miloslava Hodžu pre školský rok 2017/2018.

 

Additional information