Pokyny pre žiakov a učiteľov od 30.marca 2020

Uzavretie škôl a súbežné zavedenie dištančného vzdelávania vytvára situáciu, ktorú legislatíva priamo nerieši, no v rámci súčasnej „pracovnej legislatívy" vydávam tieto pokyny.

Napriek tomu, že žiaci študujú doma a teda nemôžu absolvovať všetky aktivity, ktoré si učitelia plánovali, musia splniť výkonové štandardy. Učitelia sú povinní premyslieť a plánovať ich prácu doma tak, aby úlohy, ktoré im zadávajú, ich viedli k naplneniu štandardov. Zároveň sú povinní premyslieť a plánovať spôsob verifikácie toho, ako sa to žiakom darí pre potreby hodnotenia, no hlavne pre potreby svojho ďalšieho plánovania (spätná väzba v procese riadenia).

     1. Učenie sa žiakov:

 1. Žiaci sa učia v „domácom prostredí" a to tak, že vykonávajú aktivity, ktoré im naplánovali a elektronicky zadali vyučujúci. Spôsob zadávania úloh si určuje učiteľ, odporúča sa však EDUPAGE.

 2. Celý proces učenia sa žiaka tvorí len samostatná aktívna práca žiaka. Takouto prácou je aj vnímavé ( „s porozumením" ) sledovanie videa alebo iných „on-line" zdrojov.

 3. Žiak má štúdiom získať určité vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré očakáva školský vzdelávací program. Keďže učenie sa žiaka je individuálne, prioritnou sa stáva sebareflexia, či požadované vedomosti a zručnosti získal.

 4. Učiteľ zadáva po určitom období úlohy alebo zadania, splnením ktorých žiak preukazuje získané vedomosti a zručnosti, a preto sú podkladom pre hodnotenie.

 5. Zmyslom každej úlohy a zadania je, aby ich žiak samostatne spracoval a pri tejto činnosti sa niečo naučil. Cieľom nie je odovzdanie spracovanej úlohy, ale jej vypracovanie. V tom sa prejavujú postoje žiakov. Ak učiteľ zistí nedostatočnú mieru samostatnej práce žiaka pri splnení úlohy (skopírované z internetu alebo skoro totožné s výsledkom spolužiaka), hodnotí prácu žiaka ako nedostatočnú. Teda buď prácu vráti ako nedostatočne spracovanú, alebo klasifikuje "nedostatočnou".

 6. Očakáva sa, že úlohy a zadania zadané žiakom z predmetov na týždeň by mali byť splniteľné za cca 30 hodín. Plánovanie učenia sa si robí žiak sám a to tak, aby stihol splniť úlohy do termínov určených učiteľom. V prípade kumulácie úloh zo strany učiteľov žiak situáciu s učiteľmi komunikuje.

 7. Aj keď je učenie sa individuálne, odporúča sa využívať konzultácie medzi žiakmi navzájom a medzi žiakom a učiteľom. Na konzultácie sa využíva elektronická komunikácia.

Kompletný pokyn je v prílohe

 

Additional information