Výchovné

Burza stredných škôl 2017/2018

Dňa 12. decembra 2017 sa naša škola zúčastnila 15. ročníka Burzy stredných škôl, ktorá sa konala v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši pod záštitou CPPPaP. Prostredníctvom našich študentov, prezentácie a propagačných materiálov sme informovali záujemcov z radov žiakov, výchovných poradcov, učiteľov a rodičov o našej škole. Tí, ktorí navštívili náš stánok sa zaujímali o možnosť štúdia na našom gymnáziu, či už v osemročnom alebo štvorročnom študijnom programe. Ale aj o materiálne vybavenie školy, ponuku záujmových krúžkov a aktivity, ktoré sú spojené s výchovno - vzdelávacím procesom. Veríme, že aj takáto forma prezentácie pomôže žiakom i rodičom pri správnej voľbe povolania a správnom výbere strednej školy.


Ďakujem študentom, ktorí reprezentovali našu školu.

Výchovná poradkyňa M. Hollá

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://gymlm.sk/images/Web/foto17-18/BurzaSS2017

Additional information