Oznam šk. jedálne pre maturantov

Prosím, prekontrolujte si zostatky na vašom stravovacom konte a obedy si prihlasujte tak, aby konto bolo ku koncu vašej školskej dochádzky vystravované. Upozorňujeme na vysoké preplatky na stravovacom konte niektorých žiakov!

Prípadné preplatky za stravné môžu byť vrátené len na bankový účet stravníka, nie v hotovosti!. V tomto prípade je potrebné predložiť číslo účtu pre overenie správnosti vedúcej ŠJ.

Manipulačný poplatok za elektronický čip 6,63 € bude stravníkovi vyplatený v hotovosti  pri odovzdaní čipu.

Čip je možné odovzdať denne do 13:00, ale aj počas veľkej prestávky.

Nulovanie stravovacieho konta bude realizované najskôr týždeň pred maturitnými skúškami.

Žiak má nárok odoberať obedy aj počas maturít.

Prajem veľa šťastia pri maturitnej skúške.

Ďakujem za pochopenie. 
                  
                                    Kelovská Eva
                                       vedúca ŠJ

Oznam vedúcej školskej jedálne k začiatku školského roka 2016/17

Zakúpenie nových čipov a informácie o stravovaní v školskej jedálni je možné už od 30. augusta 2016 od 9:00 – 12:00 hod.

Každý nový stravník v Školskej jedálni pri Gymnáziu M. M. Hodžu môže uhradiť prvú platbu v hotovosti v kancelárii vedúcej, kde mu budú poskytnuté informácie o spôsobe platby prevodom.

Stravníci, ktorí už odoberali obedy v školskej jedálni sú povinní uhrádzať poplatok za stravu  bezhotovostným prevodom na účet školskej jedálne (IBAN: SK52 8180 0000 0070 0048 2355 - Štátna pokladnica) do 25. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac. 

Stravné na mesiac september uhradíte do 5.septembra 2016

  • I. stupeň stravná jednotka 1,01€ x 18 dní = 18,18€
  • II. stupeň stravná jednotka 1,14€ x 18 dní = 20,52€
  • III. stupeň stravná jednotka 1,24€ x 18 dní = 22,32€

Každý stravník má svoje evidenčné číslo, ktoré je nutné uvádzať ako variabilný symbol pri platbe /toto číslo získate u vedúcej ŠJ/ a súčasne do poznámky uviesť meno žiaka a triedu, ktorú navštevuje.

Telefónne číslo do kancelárie: 044/5522844, 0918 891 910.

Mgr. Kelovská Eva 

vedúca školskej jedálne

 

Additional information